Общи условия за ползване на Tradernet.bg shopping center

Настоящите общи условия регулират отношенията между три страни описани по долу, Трейдърнет.бг ЕООД, ЕИК 202091431, регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията, адрес на управление: Република България, гр. Варна 9004, Ул. Отец Паисий 24 ап.45, като доставчик на услугата "Tradernet.bg shopping center" наричано за краткост по-нататък в договора Доставчик, и всички ползватели на услугата като Търговците прeдставящи своите стоки и услуги наричани за краткост ПРОДАВАЧ и всички клиенти търсещи стоки и услуги в Търговската платформа "Tradernet.bg shopping center" с адрес в интернет http://tradernet.bg наричани по-долу за краткост КЛИЕНТ

1. ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия:

1.1. Наименование на Доставчика: „Трейдърнет.бг“ ЕООД

1.2.Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, Ул. Отец Паисий 24

1.3.Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" офис 2

1.4.Данни за кореспонденция: гр. Варна 9004, Ул. Екатерина Симитчиева офис 2

1.5.Вписване в публични регистри: ЕИК 202091431
1.6.Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 431040

1.7. Основна дейност на Доставчика е предоставяне на Услугата "Tradernet.bg shopping center" чрез което се осигурява на Продавачите използващи други интернет базирани услугите на ДОСТАВЧИКА, да представят и предлагат за продажба своите стоки и услуги, както и да рекламират своята дейност.
1.8. Доставчика не изпълнява ролята на посредник между Продавач и Клиент при използване на Услугата "Tradernet.bg shopping center".
1.9. Доставчика се наема ежедневно да актуализира и представя пълната гама от стоки и услуги на всеки ПРОДАВАЧ използващи услугата под наем - "Търговски сайт "Трейдърнет.бг", като осигурява коректно предствяне на информацията на всяка стока или услуга представена в Търговския сайт на ПРОДАВАЧА по начина по които стоката или услугата е описана там или близък такъв.
1.10. Доставчика на носи отговорност за некоректно или не пълно изложена информация за стоки и услуги, но полага максимални усилия да съдейства на Продавачите да описват своите стоки изчерпателно за да са полезни на своите КЛИЕНТИ.
1.10. Доставчика се наема да уведомява ПРОДАВАЧА за всяка генерирана към тях заявка за Покупка или Запитване,генерирано от Клиента.
1.11. Доставчика осигурява на Клиента възможност да разглежда, генерира заявки за поръчка за стоките и услугите представени в Tradernet.bg shopping center от Продавачите участващи тук, като осигурява детайлна информация за всички Продавачи, техните пълни адресни данни и техния асортимент от стоки и услуги.
1.12. Доставчика осигурява също и възможността на всеки клиент да генерира собствен клиентски профил, в които да: - съхраняват адресните данни за доставка на направните поръчки; - списък с всички направени поръчки и техната хронология - списък с харесвани стоки и услуги наречена Ел. бележник.

2.ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ


2.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през търговска платформа "Tradernet.bg shopping center" с търговеца участващ в нея

2.2 Продавач – Всеки търговец, предлагащ стоки или услуги в Tradernеt.bg shopping center.

2.3. Tradernеt.bg shopping center – търговска платформата за интернет търговия и реклама, предоставяща на търговци, възможност да предлагат за продажба свои стоки или услуги

2.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Tradernеt.bg shopping center по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки и запитвания през нея и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.5. Акаунт – раздел за индификация на Купувач в Tradernеt.bg shopping center, генериран на базата на имейл адрес на клиента и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Tradernt.bg shopping center като направени поръчки, Ел.бележник, и др.

2.6. Ел.Бележник – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци с избрани стоки и услуги

2.7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавач и Клиента, чрез който Клиентa заявява на Tradernеt.bg shopping center , , намерението си за купуване на Стоки и Услуги.

2.8. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Tradernt.bg shopping center.

2.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Tradernt.bg shopping center, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Tradernt.bg shopping center.

2.10. Съдържание

- цялата информация на Tradernеt.bg shopping center, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

- съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Tradernеt.bg shopping center / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

- информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача;

- данни относно Продавача.

2.11. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

2.12. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос чрез Tradernet.bg shopping center и е записан в Акунта на Клиента или е изпратена чрез емайл до него. Отговорът представлява обяснение, предоставено от Продавача към Клиент в рамките на един диалог.

 

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

3.1. Общите условия на Tradernеt.bg shopping center са задължителни за всички Клиенти и Продавачи използващи я .

3.2. Всяко използване на Tradernеt.bg shopping center означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Tradernеt.bg shopping center по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

3.4. Tradernеt.bg shopping center има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5. При промяна на общите условия Tradernеt.bg shopping center ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Tradernеt.bg shopping center. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Tradernеt.bg shopping center при всяко нейно ползване.

3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Tradernеt.bg shopping center се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7. Продавачите в Tradernеt.bg shopping center полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Tradernеt.bg shopping center. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Tradernеt.bg shopping center уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Tradernet.bg shopping center, могат да бъдат промянени от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Tradernet.bg shopping center предварително се извинява на своите Клиенти.

3.9. Всички стоки, включително тези в промоция/разпродажба се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Tradernet.bg shopping center.

3.10. Tradernet.bg shopping center може да съдържа линкове към други сайтове. Tradernet.bg shopping center не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.11. Tradernet.bg shopping center не изпълнява ролята на посредник при покупката на конкретна стока или услуга. Tradernet.bg shopping center изпълнява ролята на свързващо звено между Клиент и Продавач.

3.12. Tradernet.bg shopping center не носи отговорност за публикуване на неточна информация касаеща Стоки, услуги или данни на Търговци. Tradernet.bg shopping center се стреми да помага на Продавача в прилагане на правилни практики с цел излаганата от тях информация да е максимално ясна и изчерпателна.

3.13. Tradernet.bg shopping center актуализира ежедневно информацията за стоки,услуги, фирмени данни на Продавачите, като я извлича информацията от Търговсите сайтове на Търговците които ДОСТАВЧИКА поддържа.

3.14. Tradernet.bg shopping center предоствавя на Клиента възможност да се запознае подробно за последната дата на актуализация на всеки един продукт или услуга от детайлната страница на конкретната стока или услуга. В подробната страница на всяка стоки или услуга се представя информация за възможните варианти за плащане, доставка, гаранция и опции за връщане на стоката съгласно информацията предоставена от ПРОДАВАЧА . Изложената информация е информативна, но не води след себе си задължението ПРОДАВАЧА задълнително да изпълни поръчката при условията и цените посочени в страницата.

3.15. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Tradernеt.bg shopping center са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси и са отговорност на Продавача.

3.16. Комуникацията на Клиента с Продавача се осъществява директно на изложените към всеки артикул адрес/и/, телефон/и/, емайл в раздел „Доставчик” или формата за запитване към всеки един негов продукт или услуга.

3.17. Всички изображения, поместени на Tradernеt.bg shopping center имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, и не задължитлно да я представят точно. Възможно е някои от изображенията независимо от техният формат на представяне представящи Стоките или Услугите в Tradernеt.bg shopping center да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът и Tradernеt.bg shopping center няма да носят отговорност за такива несъотвествия. В процеса на комуникация между КЛИЕНТ и ПРОДАВАЧ касаеща конкретна стока е желателно да се изеснят всички възможни несъответствия които могат да възникнат и да спомогнат за създаването коректна представа за конкретната стока или услуга.

 

4.ГЕНЕРИРАНЕ НА ПОРЪЧКА, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ,ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

 

4.1 Клиентa може да прави Поръчки в Tradernet.bg shopping center чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки логиката за генериране на поръчки, като потвърди желанието си да закупи съответните стоки и услуги представени в Tradernet.bg shopping center.

4.2. Клиентa заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Tradernеt.bg shopping center като направи поръчка по електронен път.

4.3. Tradernеt.bg shopping center ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата, касаеща конкретен Продавач към която е насочена, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Tradernеt.bg shopping center прави по електронен път (имейл).

4.4. Tradernеt.bg shopping center ще изпрати уведомление до ПРОДАВАЧА за регистриране на поръчка от конкретния КЛИЕНТ, това уведомлние не вменява задължение към ПРОДАВАЧА за поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Tradernеt.bg shopping center прави по електронен път (имейл).

4.5. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Tradernеt.bg shopping center или Продавача уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата. Tradernеt.bg shopping center не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентa е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение на ПРОДАВАЧА, независимо от неговата правилност или основателност.

4.6. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Tradernеt.bg shopping center не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Tradernеt.bg shopping center за Стоки/Услуги, предлагани от Продавачите в Tradernеt.bg shopping center .

4.7. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, включва настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат/Гаранционна карта/, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки ако такива се изискват съгласно законодателството на Р.България.

4.8. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция.

4.9. Клиентa ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоките , предлагани от Продавача в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача.

4.10. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентa се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на която съответната стока е върната на Продавача във вид изискван от Продавача. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

4.11.Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, което от двете събития настъпи по-рано.

4.12. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. Продавача може да предложи на Клиента да получи поръчаните от него Стоки в офис или Магазин на Продавача , ако тази опция за доставка удовлетворява Клиента.

4.13. Продавачът се задължава да осигури подходящото опаковане на Стоките както и изпращането на съпътстващите им документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходимите към поръчания продукт документ, то Клиента трябва да се свържи с Продавача за да му ги осигури възможно най-бързо.

5.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО Клиентa НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

5.1. Клиентa няма право да се откаже от сключения Договор с Продавача в следните случаи:
а) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
б) при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
в) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
д) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
е) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
ж) Други стоки и услуги за които Продавача изрично е упоменал, че не предоставя право за връщане и Клиента се е съгласил с това условие.

6.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, всички видове символи са изключителна собственост на Трейдърнет.бг ЕООД.
6.2. Трейдърнет.бг ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Tradernet.bg shopping center, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
6.3. Всякакво Съдържание, до което Клиентa има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
6.4. Клиентa може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
6.5. Клиентa има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Трейдърнет.бг ЕООД или Продавача ако то касае стоките и услугите предлагани от него. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Трейдърнет.бг ЕООД или Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Трейдърнет.бг ЕООД или Продавача , който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
6.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Трейдърнет.бг ЕООД или ПРОДАВАЧА ако то касае стоките и услугите представавени в Tradernet.bg shopping center.

7.ПОВЕРИТЕЛНОСТ


7.1. Клиентa се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Tradernet.bg shopping center и Продавачите участващи в него.
Той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:
а) За поддържане на акаунта на Клиента, включително генериране на заявки за поръчки, изпращане на поръчани стоки и услуги, генериране на необходимите документи
б) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл
в) осъществяване на пазарни проучвания, наблюдение на продажбите и клиентското поведение.
г) за връзка с клиента във връзка с изпълнение на конкретна поръчка или процесите по изпълнението и.

8.

Функциониране на Tradernet.bg shopping center

Стоки и услуги на едно място !!!

Tradernet.bg shopping center e търговска платформа, позволяваща на търговци използващи услугите на Трейдърнет.бг ЕООД да предлагат на вас КЛИЕНТА, пълния си асортимен от продукти и услуги. Трейдърнет.бг ЕООД не играе роля на посредник между отношениеята КЛИЕНТ и ТЪРГОВЕЦ. Трейдърнет.бг ЕООД не продава стоките и услугите на Търговците включени в Tradernet.bg shopping center.
Търговската ни платформа осигурява интернет достъп на всеки краен клиент до много голям асортимент от продукти и услуги, като позволява на КЛИЕНТА без да се налага да се регистрира да отправя запитвания или генерира заявки за поръчка към Търговците участващи тук.

Всички търговци и агенции представящи своите стоки и усуги в Tradernet.bg имат договорни отношения с нас, изплзвайки услугата търговски сайт "Трейдърнет.бг", като тяхната дейност е под непрестанно наблюдение от страна на екипа ни, за да гарантираме качественото ви обслужване.

Продукти и услуги в Tradernet.bg shopping center

Всеки продукт или услуга предлагана в Tradernet.bg shopping center се свързва еднозначно с името на търговеца или Агенцията която го представя.
Към всеки продукт или услуга може да се видят актуална информация за всеки един търговец, търговския му сайт, условия за обслужване клиенти.
Търговските условия, таксите, политиката по връщане и гаранциите могат да варират между отделните търговци, като условията могат се видят описани към всеки един продукт или услуга.

Поръчки и Запитвания процедури

Всяка подадена поръчка или запитване се прехвърля към търговеца или търговците ако сте избрали стоки от повече от един ТЪРГОВЕЦ. Продуктите се доставят директно от търговеца или търговците, заедно с всички придружаващи документи.
Не трябва да се смята, че когато Клиента отправи поръчка към Търговец, то тя задължително трябва да бъде изпълнена в пълният и обем. Търговеца има задължението при получаване на поръчката да ви отговори като потвърди или откаже цялостно или частично поръчката. Една от основните причини Търговеца да ви откаже изпълнение на дадена поръчка е липсата на налични количества към момента.
Една голяма част от артикулите представени в Tradernet.bg shopping center са стоки които не са налични в склад, това основно касае стоките от групите /Мебели и други които се изработват по заявка./
При направена поръчка, Tradernet.bg shopping center ви генерира автоматичен профил, чрез които можете да следите и статуса на поръчката си, процеса по обработка на поръчката ви от подаването ѝ до самата доставка на посочения от вас адрес.

Плащане на поръчките

Продуктите, предлагани от нашите търговци в Tradernet.bg shopping center, могат да се заплатят с наложен платеж (в брой) директно на куриера при получаване на пратката.
Предлага се опция за плащане с кредитна и дебитна карта, директно на виртуалния пост терминал на конкретния ТЪРГОВЕЦ, ако той има интегриран такъв тип услуга към търговския му сайт.

Доставка на поръчките

Доставката за продуктите, предлагани в Tradernet.bg се извършва съгласно условията, цена и сроковете посочени от ТЪРГОВЕЦА към всеки артикул или при условия договорени между вас Клиента и Търговеца по време на потвърждение на направената поръчка.
Доставката на поръчките от Tradernet.bg се извършва с куриер директно от складовете на ТЪРГОВЕЦА, до посочен в поръчката адрес.
Лично получаване на продукти в обекти на ТЪРГОВЕЦА е възможно след договорка с него.

Гаранция и сервиз

За всички продукти, към които е приложимо гаранционно обслужване, заедно с продукта ще получите гаранционна карта с условията на гаранцията, както и информация за сервизните центрове, където можете да се възползвате от гаранцията.
Гаранционното обслужване на продуктите от поръчани през Tradernet.bg се поема от съответния ТЪРГОВЕЦ или от производителя на продукта.
Ако не сте получили Гаранционна карта, желателно е да се свържете с Търговеца максимано бързо след доставаката на продукта.

Връщане на продукти

Всички ТЪРГОВЦИ участващи в Tradernet.bg са задължени да спазват минималният законовия срок от 14 работни дни за връщане на продукта, но могат да предложат по-дълъг срок по свое усмотрение. Информация относно политиката за връщане ще намерите към всеки продукт или в сайта на ТЪРГОВЕЦА.